Tiêu chí là gì

Tiêu chí là tính chất, dấu hiệu để nhận biết và xếp loại một sự vật, một khái niệm nhằm mục đích để đánh giá hoặc phê phán một sự việc hay một tác phẩm văn học.
Tiêu chí là chuẩn mực được đề ra dùng để kiểm định hay đánh giá một sự vật, sự việc. Bao gồm các yêu cầu về chất lượng, thời gian, năng suất và khả năng tuân thủ các qui định được đề ra, kết quả cuối cùng sẽ biểu thị được tính bền vững và sự hiệu quả của tiêu chí đó.
Chuẩn mực của tiêu chuẩn bao gồm nhiều tiêu chí có sẵn mà con người phải thực hiện mới đạt được thành công. Nếu thiếu một tiêu chí cũng không được xem là đạt chuẩn.
Trong xã hội hiện nay chuẩn mực của con người hay một cơ quan tổ chức cấp cao, đều đề ra các tiêu chí được sắp xếp theo từng cấp bậc khác nhau. Yêu cầu mỗi người phải tuân theo và đạt được.
Tiêu chí mang tính khoa học là một công cụ đánh giá về chất lượng, giúp con người định hướng các mục tiêu và phương hướng một cách chuẩn xác.
Nhờ những tiêu chí có sẵn giúp cho con người có khả năng tự đánh giá năng lực của bản thân và của người khác mà không phải tiêu tốn quá nhiều thời gian.
Theo kết quả đo lường của các nhà phân tích thì có thể sắp xếp các giải pháp theo thứ tự ưu tiên, điều này có nghĩa là các mục tiêu hay các giải pháp điều được phản ánh thông qua tiêu chí.
Tiêu chí được coi là thước đo, là các quy tắc chuẩn mực dùng để đánh giá các chính sách công được lựa chọn như chi phí và lợi ích. Các nhà quản lý đặt ra những tiêu chí và điều kiện trong hoàn cảnh cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
Rate this post