Hóa 10

Hóa 10 – Hướng dẫn các cách giải bài tập hóa 10 cơ bản & Nâng cao

Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập có đáp án môn Hóa lớp 10

Hóa 10 – Chương 1: Nguyên tử

 • Bài 1: Thành phần nguyên tử
 • Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị
 • Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
 • Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Bài 5: Cấu hình electron
 • Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Hóa 10 – Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

 • Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
 • Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
 • Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Hóa 10 – Chương 3: Liên kết hóa học

 • Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion
 • Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
 • Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 • Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
 • Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Hóa 10 – Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử

 • Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
 • Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
 • Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử
 • Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Hóa 10 – Chương 5: Nhóm Halogen

 • Bài 21: Khái quát về nhóm halogen
 • Bài 22: Clo
 • Bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua
 • Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 • Bài 25: Flo – Brom – Iot
 • Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen
 • Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
 • Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Hóa 10 – Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh

 • Bài 29: Oxi – Ozon
 • Bài 30: Lưu huỳnh
 • Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh
 • Bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
 • Bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat
 • Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
 • Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Hóa 10 – Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

 • Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 38: Cân bằng hóa học
 • Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Hóa 10 – Mục lục giải bài tập Hóa 10 theo chương:

 • Chương 1: Nguyên tử
 • Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
 • Chương 3: Liên kết hóa học
 • Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử
 • Chương 5: Nhóm Halogen
 • Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh
 • Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *