chúc làm việc tốt bằng tiếng anh nói thế nào

Chúc làm việc tốt bằng tiếng Anh là good work. Phiên âm là /ɡʊd wɝːk/. Chúc làm việc tốt là lời chúc cho người khác sẽ hoàn thành tốt trong công việc của họ.
Chúc làm việc tốt sẽ giúp khuyến khích mọi người làm việc đạt được hiệu quả cao trong công việc, tạo ra sự tích cực cho bạn bè và đồng nghiệp.
Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chúc làm việc tốt:
Work /wɝːk/: Làm việc.
Company /ˈkʌm.pə.ni/: Công ty.
colleague /ˈkɑː.liːɡ/: Đồng nghiệp.
Accountant /ə’kauntənt/: Kế toán viên.
Actor /‘æktə/: Nam diễn viên.
Architect /‘ɑ:kitekt/ : Kiến trúc sư.
Artist /‘ɑ:tist/: Họa sĩ, nghệ sĩ.
Assembler /ə’semblə:/: Công nhân lắp ráp.
Babysitter /‘beibi,sitə/: Người giữ trẻ.
Barber /‘bɑ:bə/: Thợ hớt tóc.
Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến chúc làm việc tốt:
Good luck to you as you move onto the next stage in your life. Without a doubt, you will continue to have success in all areas.
Chúc bạn may mắn khi chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc sống. Chắc chắn, bạn sẽ tiếp tục thành công trong mọi lĩnh vực.
Moving on to a new stage in life can be a challenging process. We wish you the best of luck in all of your future endeavors, you will be great.
Chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc sống có thể là một quá trình đầy thử thách. Chúng tôi chúc bạn may mắn với tất cả những nỗ lực trong tương lai của bản thân, bạn sẽ thành công.
Here’s wishing you good luck as you move on to a new challenge.
Chúc bạn may mắn khi bước sang một thử thách mới.
we all wish you the best of luck.
Tất cả chúng tôi chúc bạn điều may mắn nhất.

Rate this post