Home Khái niệm ultra là gì

ultra là gì

1

Ultra được dịch là cực kỳ, người cực đoan, nghĩa của nó thay đổi khi nó đứng ở vị trí danh từ hoặc tính từ: Ultra fiche, Ultra modern, Ultra short, Ultra sound.
Một số nghĩa của ULTRA
Ultra (noun): Người cực đoan, người quá kích.
Ultra (adjective): Cực độ, cực đoan, quá khích.
ULTRA có nghĩa là gì, ngoại ngữ SGV Ultra còn là một tiền tố chỉ quá, cực, hơn mức bình thường.
Example:
Ultra fiche: tấm vi phim cực nhỏ
Ultra modern: cực kỳ tối tân, cực kỳ hiện đại.
Cụm từ liên quan đến Ultra:
Ultra rapid: Cực nhanh.
Ultra short: Cực ngắn
Ultra sound: Cực âm.
Những mẫu câu có từ Ultra:
It’s an ultra special royal flush: Nó là một tuyệt phẩm tuyệt vời.
They use ultra brief impulses now: Họ sử dụng các xung điện cực ngắn.
When something becomes ultra – low cost, it becomes massively scalable: Khi một cái gì đó trở nên cực rẻ, nó sẽ được phổ biến trên diện rộng.

Rate this post

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here