Chuyên viên tiếng anh là gì

Chuyên viên (tiếng Anh: Expert) là người được tuyển dụng, thuê để thực hiện một công việc theo chuyên ngành của mình.
Chuyên viên tiếng Anh là Expert.
Phiên âm: /ˈek.spɜːt/.
Chuyên viên là người có trình độ cao, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện chính sách theo ngành hoặc lĩnh vực. Thường có chuyên viên các ngành như: Bác sỹ, kỹ sư, luật sư, kiến trúc sư, kế toán, chuyên gia công nghệ.
SGV, chuyên viên tiếng Anh là gì Ex: We need to bring in an expert to deal with this problem.
(Chúng ta cần đưa một chuyên viên để giải quyết vấn đề này).
Ex: The competition will be judged by a panel of experts.
(Cuộc thi sẽ được đánh giá bởi một nhóm chuyên viên).
Ex: He is a leading expert in the field of waste management.
(Ông ấy là một chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực quản lý chất thải).

Rate this post