Cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh

Cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh

Có 2 trường hợp viết ngày tháng năm Khi muốn chỉ một ngày cụ thể trong tháng phổ biến:

+ Cách viết Month-day-year

Trong văn nói và văn viết, cách thể hiện ngày tháng năm khác nhau. Cụ thể, trong văn nói dùng số thứ tự, nhưng khi viết cần sử dụng số đếm.
Ví dụ: Ngày 1 tháng 1 năm 2013, trong tiếng anh, tháng viết trước sau đó mới đến ngày và năm.
Speak:                  January first two thousand seventeen
But write:              January 1 st, 2017.
Correct:                Daniel was born on May 13 th .
Chú ý: Các ngày 1-2-3 (first, second, third)  khi viết tắt cần thêm ký tự st, nd, rd từ ngày 4 trở đi thì thêm ký tự th.

+ Cách viết Day-month-year:

Tương tự như format Month-Day-Year, cách viết chỉ khác vị trí giữ ngày và tháng.
Note: Cách dùng dấu phẩy “,” trong cách viết ngày tháng năm. Dấu phẩy rất quan trọng trong cách viết ngày tháng năm. Có một quy luật như sau:
+ Trong cấu trúc month-day-year (dùng ở Mỹ), dấu phẩy được đặt ở trước năm, ngăn cách tháng ngày với năm.
+ Trong cấu trúc day-month-year format (dùng ở Anh), không sử dụng dấu phẩy.
Ví dụ:
Incorrect:              On July 25th, 2009 Anna was born.
Correct:                On July 25th, 2009, Anna was born.
Incorrect:              On 21 Dec, 1999, John was born.
Correct:                On 21st Dec 1999 John was born.

Tháng 5 tiếng anh là gì ?

 

5/5 - (1 bình chọn)