Từ vựng về giới từ trong Tiếng Nhật

Mục tiêu Giúp các bạn nắm giữ vững được từ vựng cơ bản từ N5 , tránh việc học đầu xuôi đuôi lọt. Khi bạn đã nắm vững thì ngữ pháp, đọc hiểu các bạn có thể làm 1 cách dễ dàng hơn và không hề gặp khó khăn. Mục tiêu giúp bạn học được càng nhiều từ vựng giới từ. Bản chất việc học sẽ truyền tải qua các ngôn từ, không hiểu, không nắm vững được thì sẽ không hiểu khi giao tiếp, làm bài tập…

Rate this post