Toán lớp 4 – Sách giáo khoa toán lớp 4

Toán lớp 4 – Sách giáo khoa toán lớp 4 – Giải toán lớp 4

Các giải bài tập Toán lớp 4 Học kì 1

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập các số đến 100 000
Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
Biểu thức có chứa một chữ
Luyện tập
Các số có sáu chữ số
Luyện tập
Hàng và lớp
So sánh các số có nhiều chữ số
Triệu và lớp triệu
Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
Luyện tập trang 16
Luyện tập trang 17
Dãy số tự nhiên trang 19
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Luyện tập trang 22
Yến, tạ, tấn
Bảng đơn vị đo khối lương
Giây, thế kỉ
Luyện tập trang 26
Tìm số trung bình cộng
Luyện tập trang 28
Biểu đồ
Biểu đồ (tiếp theo)
Luyện tập trang 33
Luyện tập chung trang 35
Luyện tập chung trang 36

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Phần 1 : Phép cộng và phép trừ

Phép cộng trang 38
Phép trừ
Luyện tập trang 40
Biểu thức có chứa hai chữ
Tính chất giao hoán của phép cộng
Biểu thức có chứa ba chữ
Tính chất kết hợp của phép cộng
Luyện tập trang 46
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập trang 48
Luyện tập chung trang 48
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành vẽ hình chữ nhật
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập trang 55
Luyện tập chung sgk trang 56

Phần 2 : Phép nhân

Nhân với số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,…
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đề -xi-mét vuông
Mét vuông trang 64
Nhân một số tự nhiên với một tổng
Nhân một số với một hiệu
Luyện tập trang 68
Nhân với số có hai chữ số
Luyện tập trang 69
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Nhân với số có ba chữ số
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 74
Luyện tập chung trang 75

Phần 3 : Phép chia

Chia một tổng cho một số
Chia cho số có một chữ số.
Toán lớp 4

Cách giải bài tập môn toán 4

Luyện tập trang 78
Chia một số cho một tích
Chia một tích cho một số
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Chia cho số có hai chữ số
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 83

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83
Luyện tập trang 84
Thương có chữ số 0
Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập trang 87
Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 89
Luyện tập chung trang 90
Luyện tập chung trang 91

Học sgk Toán 4 – Học kì 2

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 – Giới thiệu Hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3Dấu hiệu chia hết cho 2
Dấu hiệu chia hết cho 5
Luyện tập trang 96
Dấu hiệu chia hết cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 3
Luyện tập trang 98
Luyện tập chung trang 99
Ki-lô-mét vuông
Luyện tập trang 100
2. Giới thiệu hình bình hànhHình bình hành
Diện tích hình bình hành
Luyện tập trang 104

Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số – Giới thiệu Hình thoi

1. Phân sốPhân số
Phân số và phép chia số tự nhiên
Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
Luyện tập trang 110
Phân số bằng nhau
Rút gọn phân số
Luyện tập trang 114
Quy đồng mẫu số các phân số
Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Luyện tập trang 117
Luyện tập chung trang 118
So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập trang 120
So sánh hai phân số khác mẫu số
Luyện tập trang 122
Luyện tập chung trang 123 phần 1
Luyện tập chung trang 123 phần 2
Luyện tập chung trang 124
Toán lớp 4

Giải bài tập sách giáo khoa toán 4

2. Các phép tính với phân sốPhép cộng phân số
Phép cộng phân số (tiếp theo)

Luyện tập trang 128
Luyện tập trang 128 (tiếp theo)
Phép trừ phân số
Phép trừ phân số (tiếp theo)
Luyện tập trang 131
Luyện tập chung trang 131
Phép nhân phân số
Luyện tập trang 133
Luyện tập trang 134
Tìm phân số của một số
Phép chia phân số
Luyện tập trang 136
Luyện tập trang 137
Luyện tập chung trang 137
Luyện tập chung trang 138
Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)
Luyện tập chung trang 139
3. Giới thiệu hình thoiHình thoi
Diện tích hình thoi
Luyện tập trang 143
Luyện tập chung trang 144

Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số – Tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ sốGiới thiệu tỉ số
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Luyện tập trang 148
Luyện tập trang 149
Luyện tập chung trang 149
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập trang 151
Luyện tập trang 151 (tiếp theo)
Luyện tập chung trang 152
Luyện tập chung trang 153
2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụngTỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Thực hành
Thực hành (tiếp theo)

Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164
Ôn tập về biểu đồ
Ôn tập về phân số
Ôn tập về các phép tính với phân số
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170
Ôn tập về đại lượng
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172
Ôn tập về hình học
Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập chung trang 176
Luyện tập chung trang 177
Luyện tập chung trang 178
Luyện tập chung trang 179

Giải bài tập Toán lớp 4 theo chương:

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng
Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học
Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 – Giới thiệu Hình bình hành
Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số – Giới thiệu Hình thoi
Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số – Tỉ lệ bản đồ
Chương 6: Ôn tập

5/5 - (4 bình chọn)