Toán lớp 4

Toán lớp 4 – Sách giáo khoa toán lớp 4 – Giải toán lớp 4

Các giải bài tập Toán lớp 4 Học kì 1

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập các số đến 100 000

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Biểu thức có chứa một chữ

Luyện tập

Các số có sáu chữ số

Luyện tập

Hàng và lớp

So sánh các số có nhiều chữ số

Triệu và lớp triệu

Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Luyện tập trang 16

Luyện tập trang 17

Dãy số tự nhiên trang 19

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Luyện tập trang 22

Yến, tạ, tấn

Bảng đơn vị đo khối lương

Giây, thế kỉ

Luyện tập trang 26

Tìm số trung bình cộng

Luyện tập trang 28

Biểu đồ

Biểu đồ (tiếp theo)

Luyện tập trang 33

Luyện tập chung trang 35

Luyện tập chung trang 36

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Phần 1 : Phép cộng và phép trừ

Phép cộng trang 38

Phép trừ

Luyện tập trang 40

Biểu thức có chứa hai chữ

Tính chất giao hoán của phép cộng

Biểu thức có chứa ba chữ

Tính chất kết hợp của phép cộng

Luyện tập trang 46

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Luyện tập trang 48

Luyện tập chung trang 48

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng song song

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Vẽ hai đường thẳng song song

Thực hành vẽ hình chữ nhật

Thực hành vẽ hình vuông

Luyện tập trang 55

Luyện tập chung sgk trang 56

Phần 2 : Phép nhân

Nhân với số có một chữ số

Tính chất giao hoán của phép nhân

Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,…

Tính chất kết hợp của phép nhân

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Đề -xi-mét vuông

Mét vuông trang 64

Nhân một số tự nhiên với một tổng

Nhân một số với một hiệu

Luyện tập trang 68

Nhân với số có hai chữ số

Luyện tập trang 69

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Nhân với số có ba chữ số

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 74

Luyện tập chung trang 75

Phần 3 : Phép chia

Chia một tổng cho một số

Chia cho số có một chữ số.

Toán lớp 4

Cách giải bài tập môn toán 4

Luyện tập trang 78

Chia một số cho một tích

Chia một tích cho một số

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chia cho số có hai chữ số

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 83

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83

Luyện tập trang 84

Thương có chữ số 0

Chia cho số có ba chữ số

Luyện tập trang 87

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 89

Luyện tập chung trang 90

Luyện tập chung trang 91

Học sgk Toán 4 – Học kì 2

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 – Giới thiệu Hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 5

Luyện tập trang 96

Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 3

Luyện tập trang 98

Luyện tập chung trang 99

Ki-lô-mét vuông

Luyện tập trang 100

2. Giới thiệu hình bình hànhHình bình hành

Diện tích hình bình hành

Luyện tập trang 104

Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số – Giới thiệu Hình thoi

1. Phân sốPhân số

Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Luyện tập trang 110

Phân số bằng nhau

Rút gọn phân số

Luyện tập trang 114

Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Luyện tập trang 117

Luyện tập chung trang 118

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Luyện tập trang 120

So sánh hai phân số khác mẫu số

Luyện tập trang 122

Luyện tập chung trang 123 phần 1

Luyện tập chung trang 123 phần 2

Luyện tập chung trang 124

Toán lớp 4

Giải bài tập sách giáo khoa toán 4

2. Các phép tính với phân sốPhép cộng phân số

Phép cộng phân số (tiếp theo)

Luyện tập trang 128

Luyện tập trang 128 (tiếp theo)

Phép trừ phân số

Phép trừ phân số (tiếp theo)

Luyện tập trang 131

Luyện tập chung trang 131

Phép nhân phân số

Luyện tập trang 133

Luyện tập trang 134

Tìm phân số của một số

Phép chia phân số

Luyện tập trang 136

Luyện tập trang 137

Luyện tập chung trang 137

Luyện tập chung trang 138

Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)

Luyện tập chung trang 139

3. Giới thiệu hình thoiHình thoi

Diện tích hình thoi

Luyện tập trang 143

Luyện tập chung trang 144

Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số – Tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ sốGiới thiệu tỉ số

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Luyện tập trang 148

Luyện tập trang 149

Luyện tập chung trang 149

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Luyện tập trang 151

Luyện tập trang 151 (tiếp theo)

Luyện tập chung trang 152

Luyện tập chung trang 153

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụngTỉ lệ bản đồ

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Thực hành

Thực hành (tiếp theo)

Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Ôn tập về đại lượng

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172

Ôn tập về hình học

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Luyện tập chung trang 176

Luyện tập chung trang 177

Luyện tập chung trang 178

Luyện tập chung trang 179

Giải bài tập Toán lớp 4 theo chương:

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 – Giới thiệu Hình bình hành

Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số – Giới thiệu Hình thoi

Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số – Tỉ lệ bản đồ

Chương 6: Ôn tập

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *