Sinh học 6

Sinh học 6 – Soạn sinh 6 – Soạn sinh học lớp 6 trong sgk

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 6

Mở đầu Sinh học lớp 6

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

Đại cương về giới Thực vật

Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Chương 1: Tế bào thực vật

Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Bài 6: Quan sát tế bào thực vật

Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Chương 2: Rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài 12: Biến dạng của rễ

Chương 3: Thân

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Bài 14: Thân dài ra do đâu ?

Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Bài 16: Thân to ra do đâu?

Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Bài 18: Biến dạng của thân

Sinh học 6

Chương 4: Lá

Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá

Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Bài 21: Quang hợp

Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Bài 23: Cây hô hấp không?

Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

Bài 25: Biến dạng của lá

Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Bài 29: Các loại hoa

Bài 30: Thụ phấn

Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa

Chương 7: Quả và hạt

Bài 32: Các loại quả

Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Bài 34: Phát tán của quả và hạt

Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

Chương 8: Các nhóm thực vật

Bài 37: Tảo

Bài 38: Rêu – cây rêu

Bài 39: Quyết – Cây dương xỉ

Bài 40: Hạt trần – Cây thông

Bài 41: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Chương 9: Vai trò của thực vật

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Chương 10: Vi khuẩn – nấm – địa y

Bài 50: Vi khuẩn

Bài 51: Nấm

Bài 52: Địa y

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *