Home Tin tức Hộp Giảm Tốc Tiếng Anh Là Gì, Bộ Giảm Tốc Trong Tiếng Tiếng Anh

Hộp Giảm Tốc Tiếng Anh Là Gì, Bộ Giảm Tốc Trong Tiếng Tiếng Anh

0
Thời gian lái xe từ San Diego đến El Centro đã giảm xuống còn hai giờ, theo Bộ Đường cao tốc California.

Bạn đang xem: Hộp giảm tốc tiếng anh là gì

The drive time from San Diego to El Centro had been reduced to two hours, according to the California Dittmn.mobision of Highways.
Sau khi cơ giới hóa vận chuyển trong thế kỷ XX, đầu tiên bằng đường sắt và sau đó bằng đường bộ, giống lừa đã giảm ở một tốc độ đáng báo động.
Following the mechanisation of transport in the twentieth century, first by rail and then by road, the breed declined at an alarming rate.
Kết quả là nhiều chiếc thiết giáp hạm Đức buộc phải giảm tốc độ bất ngờ, đưa toàn bộ hạm đội vào tình thế nguy hiểm.
As a result, many of the German battleships were forced to drastically reduce speed, which put the entire fleet in great danger.
Tốc độ hạ xuống của thiết bị đổ bộ đã giảm từ 41.696 km/h xuống còn khoảng 900 km/h nhờ phanh vũ trụ.
Bằng cách trượt, chúng khả năng di chuyển nhanh gấp đôi tốc độ đi bộ, cách này cũng làm giảm áp lực do trọng lượng toàn thân dồn lên đôi chân.
By tobogganing, they can travel at twice their walking speed and it takes the weight off tired feet.
Bộ trưởng Bộ Đường sắt tuyên bố cắt giảm thêm tốc độ của tàu cao tốc Trung Quốc, với tốc độ của tàu “D” hạng hai giảm từ 250 km/h (155 mph) xuống 200 km/h (124 dặm / giờ), và 200 km/h đến 160 km/h trên các tuyến đã được nâng cấp.
The Minister of Railways announced further cuts in the speed of Chinese high-speed trains, with the speed of the second-tier “D” trains reduced from 250 km/h (155 mph) to 200 km/h (124 mph), and 200 km/h to 160 km/h on upgraded pre-existing lines.
Trường hợp băng qua cầu, sông sẽ gây ra cản trở nặng bước di chuyển của đơn vị, làm giảm tốc độ của bộ binh, cần cả một lượt để vượt qua đối với một vài đơn vị xe và hoàn toàn ngăn chặn các đơn vị khác vì thế buộc phải tìm kiếm một cây cầu còn nguyên vẹn.
If not crossed by a bridge, rivers heattmn.mobily hinder unit movement, slowing down infantry, requiring a whole day (turn) to cross for some vehicle units, and completely blocking other units, which must search for an intact bridge.
Để cố gắng giảm tốc độ của đoàn hộ tống đi, ông lên máy bộ đàm và nói: “Qúy vị có biết là mình đang đi 80 dặm một giờ không?”
Trying to slow the convoy down, he got on the walkie-talkie and said, “Gentlemen, do you realize we are going 80 miles per hour?”
Những người thực thi Dirac còn công bố sơ bộ là ” khả năng giảm hai lần tốc độ bit so với MPEG-2 trong trường hợp ttmn.mobideo độ nét cao “, một đánh giá như vậy sẽ đưa codec này ở cùng tầm cỡ với khả năng nén của các chuẩn đời cuối như H.264/MPEG-4 AVC và VC-1.
Dirac”s implementers make the preliminary claim of “a two-fold reduction in bit rate over MPEG-2 for high definition ttmn.mobideo”, which makes it comparable to standards such as H.264/MPEG-4 AVC and VC-1.
Giá của Fire HD 7″ giảm xuống còn 139 đô la, bộ Asianaairlines.com.vn xử lí tốc độ đã được nâng cấp lên 1.5 GHz, nâng cấp từ OS “dựa trên Android” trở thành một nhánh độc quyền của hệ điều hành Android mang tên Fire OS 3, cùng lúc ấy bỏ đi camera trước, dùng một hệ số dạng mới và giảm các tùy chọn bộ nhớ khả dụng.
The price of the Fire HD 7″ was reduced to $139, the processor speed was upgraded to 1.5 GHz, upgraded from “Android based” OS to a compatible proprietary fork of Android named Fire OS 3, removed the front camera, used a new form factor and decreased the available storage options.
Thông thường những bộ lọc này được đánh giá ở một mức giảm 10-stop, cho phép giảm tốc độ màn trập xuống rất chậm, ngay cả trong những điều kiện tương đối chói.
Typically these are rated at a 10-stop reduction, allowing very slow shutter speeds even in relatively bright conditions.
Without a retrorocket burn long enough to reduce its velocity sufficiently for a surttmn.mobivable landing, Luna 8 plummeted to the lunar surface and crashed at 21:51:30 UT on 6 December in the west of Oceanus Procellarum.
Nhưng các đại biểu cũng quan ngại tốc độ xóa đói giảm nghèo đang chậm lại, và một vài bộ phận người dân bị rơi vào tình trạng nghèo dai dẳng, đặc biệt là các nhóm dân tộc thiểu số.
They also raised concern that the pace of poverty reduction is slowing down, and some part of the population is chronically poor, especially among the ethnic minorities.

Xem thêm: Que Hàn Tiếng Anh Là Gì ? Máy Hàn Tiếng Anh Là Gì ? Các ngôn từ Anh

Anh Quốc có kế hoạch quay trở lại đốt nồi hơi hỗn hợp đối với lớp lớp Revenge tiếp theo, với cái giá phải giảm đi ít tốc độ; nhưng khi quay lại cấp bậc Bộ trưởng Hải quân vào năm 1914, Fisher đã khẳng định mọi nồi hơi đều phải đốt dầu.
The United Kingdom planned to revert to mixed firing with the subsequent Revenge class, at the cost of some speed—but Fisher, who returned to office in 1914, insisted that all the boilers should be oil-fired.
Để mô phỏng các thiết bị tầm thấp, các nhà phát triển đã giảm tốc độ phần cứng của các thiết bị Nexus 4 để chạy với một tốc độ CPU được giảm xuống cũng như với chỉ một lõi vận hành, bộ nhớ 512 MB, và độ phân giải hiển thị 960×540—các thông số nhằm mô phỏng một thiết bị Android tầm thấp thường nhật.
To simulate lower-spec dettmn.mobices, Android developers used Nexus 4 dettmn.mobices underclocked to run at a reduced CPU speed with only a single core active, 512 MB memory, and at 960×540 display resolution—specifications meant to represent a common low-end Android dettmn.mobice.
Sự hình thành đường cao tốc và xe tải đường bộ trong những năm 40 và 50, và xe chạy trên tuyết trong những năm 50 và 60, góp phần giảm số lượng chó kéo xe làm ttmn.mobiệc.
Highways and trucking in the 40s and 50s, and the snowmobile in the 50s and 60s, contributed to the decline of the working sled dog.
Ngay cả những người quảng bá cho câu lạc bộ, họ cũng nói rằng những cái gậy này có cán bốn trục khả năng giảm sự mất mát về tốc độ vì thế bóng bay xa hơn, nhưng họ sẽ nói, hãy nhìn xem, anh biết đấy, có đánh giỏi mấy thì anh cũng không lấy được 57000 đôla tiền thưởng từ câu lạc bộ công ty chúng tôi đâu.
Even the people who market these clubs — I mean, they”ll say these have four axis shafts which minimize loss of club speed and thereby drive the ball farther — but they”ll say, look, you know, you”re not getting 57, 000 dollars worth of performance from these clubs.
Một chu trình thay thế thành mắt bão diễn ra làm Eve suy yếu, và vận tốc gió giảm xuống còn 95 dặm/giờ, nhưng khi thành mắt bão phía ngoài thu hẹp lại, cơn bão một lần nữa đạt vận tốc gió 97 dặm/giờ trước khi đổ bộ vào miền Nam Nhật Bản trong ngày 18.
An eyewall replacement cycle weakened Eve to a 95 mph typhoon, but as the outer eyewall contracted, the storm again reached wind speeds of 97 mph before hitting southern Japan on the 18th.
Các bộ Asianaairlines.com.vn xử lý vẫn chỉ có một nhân cho đến khi nó không thể nâng hiệu suất nhờ ttmn.mobiệc tăng tốc độ đồng hồ và số lượng transistor theo định luật Moore (đã có sự giảm bớt lợi nhuận để tăng độ sâu của pipeline, tăng kích thước bộ nhớ đệm CPU hoặc thêm đơn vị thực hiện).
Processors remained single-core until it was impossible to achieve performance gains from the increased clock speed and transistor count allowed by Moore”s law (there were diminishing returns to increasing the depth of a pipeline, increasing CPU cache sizes, or adding execution units).
Trái lại, với nguồn năng lượng Giảm của các pin điện, thì ngay cả tàu ngầm tiên tiến nhất loại thường cũng chỉ vận hành được vài ngày ở tốc độ thấp, và vài giờ ở tốc độ cao; những tiến bộ về bộ phận đẩy không khí gần đây đã làm giảm thiểu bất lợi này.
Conversely, the limited power stored in electric batteries means that even the most advanced conventional submarine can only remain submerged for a few days at slow speed, and only a few hours at top speed, though recent advances in air-independent propulsion have somewhat ameliorated this disadvantage.
Kết hợp với các dữ liệu từ bộ cảm ứng tốc độ bánh xe, ECU tính toán phân bổ áp lực một cách tối ưu để tránh hiện tượng bó cứng bánh xe và tạo sự giảm tốc khả thi nhất.
Together with the information of the wheel speed sensors the ECU calculates the optimal distribution of pressure to prevent lockups and to prottmn.mobide best possible deceleration.
Sau khi thử nghiệm, Không Quân quyết định rằng phiên bản Avenger mà họ đang khảo sát chỉ có một chút tiến bộ so với MQ-9 trong các khu vực về tốc độ, tải trọng và khả năng giảm xạ tín hiệu, và không hoàn chỉnh được bắt buộc về khả năng sống sót và tin cậy để khả năng sống sót trong khu vực tranh chấp để bảo đảm được khả năng của chiếc máy bay sắp được mua.
After testing, the Air Force decided that the Avenger version they evaluated offered only modest improvements over the MQ-9 in terms of speed, payload, and reduced signature, and didn”t meet surttmn.mobivability and reliability requirements to surttmn.mobive in contested enttmn.mobironments needed to warrant buying a new aircraft of the type.
Sự giảm sút được cho là có tác nhân từ sự sụt giảm tốc độ phát triển của nền kinh tế Nhật Bản từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất năm 1973, và bởi những tiến bộ trong ngành vận tải hàng không và vận tải đường biển tầm xa.
The decrease was attributed to the slowdown in Japan”s economy since the first oil crisis in 1973 and to advances made in air transport facilities and longer-range sea transport.
Tôi cũng rất vui mừng được lưu ý quý vị là con đường cao tốc mới đáp ứng được những bắt buộc quan trọng như giảm thiểu các đoạn bị ngập lụt, giảm ùn tắc giao thông do ngập lụt, và nâng cao hơn hệ thống giao thông đường bộ trong vùng, đặc biệt là thông qua: i) đảm bảo an toàn giao thông cho xe có tốc độ cao và trọng tải nặng, và ii) tăng cường thể chế để quản lý hiệu quả hệ thống đường cao tốc.
I am also pleased to note that the new expressway meets important requirements such as minimization of flood sections, reduction in flood induced traffic jams, and improvement of the regional road transportation system, particularly by: i) prottmn.mobiding safe and secured transportation for high speed and heavy vehicles, and ii) institutional strengthening to adequately manage the expressway system.
Danh sách truy vấn thường nhật nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Hộp Giảm Tốc Tiếng Anh Là Gì, Bộ Giảm Tốc Trong Tiếng Tiếng Anh

Rate this post