Home Blog Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1

0
Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1

Học kì I

Bài 2: B b

Câu 1. Nối

Gợi ý:

Bạn đang xem: Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1

Trong hình dưới, những tiếng có chứa chữ a đã được khoanh tròn. Em hãy tô màu mà mình thích vào các quả bóng có tiếng được khoanh tròn.

Bài 3: C c

Câu 1. Nối

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái và dấu thanh tạo thành tên vật

Trả lời:

Bài 4: E e Ê ê

Câu 1. Nối

Câu 2. Điền e hoặc ê

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 2): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 2): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô vào vở bài tập.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài 2: b

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 3): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 3): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô vào vở bài tập.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Bài 3: Dấu sắc

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 4): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 4): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô vào vở bài tập.

Bài 4: Dấu hỏi, dấu chấm

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 5): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô

Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 6): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 6): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô vào vở bài tập

Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 7): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 7): Tô

Lời giải

Học sinh tự tô vào vở vài tập.

Bài 7: ê, v

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 8): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 8): Điền ê hay v?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 8): Viết

Bài 8: l, h

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 9): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 9): Điền l hay h?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 9): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu:

Bài 9: o, c

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 10): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 10): Điền o hay c?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 10): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 10: ô, ơ

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 11): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 11): Điền ô hay ơ?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 11): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 11: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 12): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 12): Điền ô hay ê?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 12): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 12: i, a

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 13): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 13): Điền i hay a?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 13): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 13: n, m

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 14): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 14): Điền n hay m?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 14): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 14: d, đ

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 15): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 15): Điền d hay đ?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 15): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 15: t, th

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 16): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 16): Điền t hay th?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 16): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 16: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 17): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 17): Điền thỏ hay dê?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 17): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 17: u, ư

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 18): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 18): Điền u hay ư?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 18): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 18: x, ch

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 19): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 19): Điền x hay ch?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 19): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 19: s, r

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 20): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 20): Điền s hay r?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 20): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 20: k, kh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 21): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 21): Điền k hay kh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 21): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 21: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 22): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 22): Điền chó hay rổ?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 22): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở theo mẫu.

Bài 22: p, ph, nh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 23): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 23): Điền ph hay nh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 23): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 23: g, gh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 24): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 24): Điền g hay gh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 24): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở theo mẫu.

Bài 24: q, qu, gi

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 25): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 25): Điền qu hay gi?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 25): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 25: ng, ngh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 26): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 26): Điền ng hay ngh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 26): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở theo mẫu.

Bài 26: y, tr

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 27): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 27): Điền y hay tr?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 27): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 27: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 28): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 28): Điền tre hay gỗ, quả?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 28): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 28: Chữ thường, chữ hoa

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 29): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 29): Điền i hay u?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 29): Nối

Lời giải

Bài 29: ia

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 30): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 30): Điền ia hay a?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 30): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 30: ua, ưa

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 31): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 31): Điền ua hay ưa?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 31): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết

Bài 31: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 32): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 32): Điền đĩa hay đũa, cưa?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 32): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 32: oi, ai

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 33): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 33): Điền oi hay ai?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 33): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 33: ôi, ơi

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 34): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 34): Điền ôi hay ơi?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 34): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 34: ui, ưi

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 35): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 35): Điền ui hay ưi?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 35): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 35: uôi, ươi

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 36): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 36): Điền uôi hay ươi?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 36): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 36: ay, â, ây

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 37): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 37): Điền ay hay ây?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 37): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 37: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 38): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 38): Điền chổi hay gậy, tưới?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 38): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập tho mẫu.

Bài 38: eo, ao

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 39): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 39): Điền eo hay ao?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 39): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 39: au, âu

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 40): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 40): Điền au hay âu?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 40): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bàu tập theo mẫu.

Bài 40: iu, êu

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 41): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 41): Điền iu hay êu?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 41): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 41: iêu, yêu

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 42): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 42): Điền iêu hay yêu?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 42): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 42: ưu, ươu

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 43): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 43): Điền ưu hay ươu?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 43): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 43: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 44): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 44): Điền lựu hay sấu?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 44): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 44: on, an

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 45): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 45): Điền on hay an?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 45): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 45: ân, ă, ăn

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 46): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 46): Điền ăn hay ân?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 46): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào bài tập theo mẫu.

Bài 46: ôn, ơn

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 47): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 47): Điền ôn hay ơn?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 47): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 47: en, ên

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 48): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 48): Điền en hay ên?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 48): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 48: in, un

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 49): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 49): Điền in hay un?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 49): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 49: iên, yên

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 50): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 50): Điền iên hay yên?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 50): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 50: uôn, ươn

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 51): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 51): Điền uôn hay ươn?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 51): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 51: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 52): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 52): Điền mèn hay con?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 52): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào bài tập theo mẫu.

Bài 52: ong, ông

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 53): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 53): Điền ong hay ông?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 53): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 53: ăng, âng

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 54): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 54): Điền ăng hay âng?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 54): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 54: ung, ưng

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 55): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 55): Điền ung hay ưng?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 55): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 55: eng, iêng

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 56): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 56): Điền eng hay iêng?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 56): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 56: uông, ương

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 57): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 57): Điền uông hay ương?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 57): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 57: ang, anh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 58): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 58): Điền ang hay anh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 58): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 58: inh, ênh

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 59): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 59): Điền inh hay ênh?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 59): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 59: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 60): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 60): Điền rông hay làng, sừng?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 60): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 60: om, am

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 61): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 61): Điền om hay am?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 61): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 61: ăm, âm

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 62): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 62): Điền ăm hay âm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 62): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết và vở bài tập theo mẫu.

Bài 62: ôm, ơm

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 63): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 63): Điềm ôm hay ơm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 63): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 63: em, êm

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 64): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 64): Điềm em hay êm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 64): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 64: im, um

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 65): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 65): Điền im hay um?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 65): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 65: iêm, yêm

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 66): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 66): Điền iêm hay yêm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 66): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 66: uôm, ươm

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 67): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 67): Điền uôm hay ươm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 67): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 67: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 68): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 68): Điền liềm hay nhím, chùm?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 68): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 68: ot, at

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 69): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 69): Điền ot hay at?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 69): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 69: ăt, ât

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 70): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 70): Điền

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 70): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 70: ôt, ơt

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 71): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 71): Điền ôt hay ơt?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 71): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 71: et, êt

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 72): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 72): Điền et hay êt?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 72): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 72: ut, ưt

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 73): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 73): Điền ut hay ưt?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 73): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 73: it, iêt

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 74): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 74): Điền it hay iêt?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 74): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 74: uôt, ươt

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 75): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 75): Điền uôt hay ươt?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 75): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 75: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 76): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 76): Điền xát hay gặt, phất?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 76): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 76: oc, ac

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 77): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 77): Điền oc hay ac?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 77): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 77: ăc, âc

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 78): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 78): Điền ăc hay âc?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 78): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 78: uc, ưc

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 79): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 79): Điền uc hay ưc?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 79): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 79: ôc, uôc

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 80): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 80): Điền ôc hay uôc?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 80): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 80: iêc, ươc

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 81): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 81): Điền iêc hay ươc?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 81): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 81: ach

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 82): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 82): Điền sạch hay bạch, sách?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 82): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 82: ich, êch

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 83): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 83): Điền ich hay êch?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 83): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở theo mẫu.

Bài 83: Ôn tập

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 84): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 84): Điền học hay được, thuộc?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 1 trang 84): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Bài 84: op, ap

Hoạt động 1 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 1): Nối

Lời giải

Hoạt động 2 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 1): Điền op hay ap?

Lời giải

Hoạt động 3 (Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2 trang 1): Viết

Lời giải

Học sinh tự viết vào vở bài tập theo mẫu.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post