Công thức tính quãng đường

Hướng dẫn viết công thức tính quãng đường

Chúng ta có công tính tính quãng đường như sau :   s = v * t

Ý nghĩa các ký hiệu trong đó 

s được hiểu là quãng đường
v là vận tốc
t là thời gian
Công thức tính quãng đường

Biến đổi công thức từ cách tính quãng đường như sau:

Cách tính vận tốc:

v = s : t
Cách Tính thời gian:
t = s : v

Mẹo để dễ nhớ công thức tính quãng đường

Để dễ nhớ công thức này, chúng ta chỉ cần nhớ 1 công thức tính quãng đường đó chính là (s = v * t).

Bài tập ví dụ về tính quãng đường

Tính quãng đường đã chạy được với vận tốc 50, thời gian 2. Như vậy chúng ta sẽ có S = 5*2 = 10