Home Âm nhạc BIến tần enc , Hướng dẫn cài đặt biếnn tần EDS800- EDS1000 series

BIến tần enc , Hướng dẫn cài đặt biếnn tần EDS800- EDS1000 series

0
BIến tần enc , Hướng dẫn cài đặt biếnn tần EDS800- EDS1000 series

BIến tần enc , Hướng dẫn cài đặt biếnn tần EDS800- EDS1000 series

 • – Thông số không thể thay đổi khi đang hoạt động.

o – Thông số có thể thay đổi khi đang hoạt động.

 • – Thông số chỉ đọc.
 1. Bảng mô tả chức năng của thông số:

F0 – Nhóm thông số cơ bản

Mô tả chức năng

Dãy cài đặt

Đơn vị

Giá trị ban đầu

Thay đổi khi đang

hoạt động

F0.00

Chọn kênh tần số ngõ vào

 1. – Biến trở trên bàn phím.
 2. – Nút nhấn tăng/giảm trên bàn phím. 2 – Tăng/giảm từ trạm nối ngoài

(tự lưu tần số đang chạy nếu bị ngắt

nguồn).

 1. – Trạm giao tiếp RS485.
 2. – Chỉnh áp từ trạm nối VCI (VCI-GND). 5 – Chỉnh dòng từ trạm nối CCI (CCI-GND). 6 – Không sử dụng

7 – Trạm vào xung (PULSE). 8 – Chỉnh phối hợp.

 1. – Tăng/giảm từ trạm nối ngoài (không lưu

tần số đang chạy nếu bị ngắt nguồn).

 1. – Ngõ nối tiếp (tự lưu tần số đang chạy

nếu bị ngắt nguồn).

1

1

¡

F0.01

Cài đặt bằng ký tự

Giới hạn fmin ~ Giới hạn fmax

0.01Hz

50.00Hz

¡

F0.02

Chọn lệnh chạy

 1. – RUN trên bàn phím
 2. – Điều khiển ngoại vi (không nhấn nút STOP trên bàn phím được).
 3. – Điều khiển ngoại vi (nhấn nút STOP trên bàn

phím được).

 1. – Trạm giao tiếp RS485 (không nhấn nút STOP trên bàn phím được).
 2. – Trạm giao tiếp RS485 (nhấn nút STOP trên bàn phím được).

¡

F0.03

Chọn chiều quay

Bit thứ 1: 0 – Chạy thuận;

1 – Chạy ngược

Bit thứ 2: 0 – Cho phép chạy ngược

1 – Cấm chạy ngược

Bit thứ 3: Chọn phím REV/JOG

 1. – Chạy ngược
 2. – Chạy jog

1

00

¡

F0.04

Chọn kiểu tăng/giảm

tốc độ

 1. – Tăng/giảm theo đường tuyến tính.
 2. – Tăng/giảm theo đường cong S.

1

0

´

F0.05

Đặc tuyến khởi động S theo thời gian.

10.0 (%) – 50.0 (%) (thời gian tăng/giảm)

F0.05+F0.06£90 (%)

0.1(%)

20.0(%)

¡

F0.06

Thời gian đi lên của S

10.0 (%) – 70.0 (%) (thời gian tăng/giảm)

F0.05+F0.06£90 (%)

0.1(%)

60.0(%)

¡

F0.07

Đơn vị thời gian

tăng/giảm

 1. – Giây
 2. – Phút

1

0

´

F0.08

Thời gian tăng tốc

0.1 – 6000.0

0.1

20.0

¡

Rate this post