Home Blog Bài thu hoạch về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên

Bài thu hoạch về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên

0
Bài thu hoạch về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên

Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Mẫu bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 có chuyên đề về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Bài dự thi Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Bạn đang xem: Bài thu hoạch về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên

Chuyên đề học tập và làm theo bác năm 2021 là gì? Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Mời các bạn tham khảo bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2021, bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021 dưới đây.

Thông báo: Hiện tại các cán bộ Đảng viên đang thực hiện việc học và viết bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên. THPT Sóc Trăng đã cập nhật các mẫu bài viết để các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng xem bài viết: Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên, giáo viên, cán bộ chủ chốt và các đối tượng khác.

Bài thu hoạch học tập và làm theo Bác năm 2021 mẫu 1:

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

ĐẢNG ỦY XÃ NGA THIỆN
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Về việc tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2021

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

Họ và tên: Nguyễn Văn A
Chức vụ: Đảng viên

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường THCS Nga Thiện.

Đơn vị công tác: Trường THCS Nga Thiện

Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 82 – CV/ĐU ngày 19/3/2018 của Đảng ủy xã Nga Thiện xã về triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2021 theo “ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa nội dung “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ.

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

– Mỗi Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác.

– Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫu của mỗi Đảng viên

– Không ngừng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

– Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại giáo viên, Đảng viên.

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1. Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

– Là một giáo viên, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

a. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Bản thân tôi luôn yên tâm công tác và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” và thực hiện tốt các cuộc vận động khác.

– Bản thân tôi không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ các buổi học nghị quyết, chuyên đề do Đảng uỷ xã Nga Thiện tổ chức.

b. Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.

– Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên kkông được làm và hưỡng dẫn của Ủy Ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện quy định này.

– Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi vi phạm, quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

– Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

– Luôn quan tâm gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học sinh, phụ huynh. Luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên.

c. Về tự phê bình, phê bình

– Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

– Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

d. Về quan hệ giữa nhân dân

– Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau:

– Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của Đảng.

– Luôn luôn xung phong, gương mẫu trong trong công tác, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.

– Bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân;

– Nêu gương trong ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân kip thời xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Có phong cách ứng sử văn hóa, nhân văn trên tinh thần yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt đấu tranh với những biểu hiện vô cảm quan liêu, của quyền, hách dịch và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

e. Về trách nhiệm trong lao động công tác, học tập và thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.

– Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác, học tập.

– Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc.

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.

g. Về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.

– Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.

– Gương mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

h. Về đoàn kết nội bộ.

– Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.

– Xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Chân thành giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong công tác, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công tác, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao (TỰ LÀM)

– Năm học 2021-2018 tôi được giao dạy ….. ….. và Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

+ Công tác tổ trưởng: – Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.

– Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ghép. Đánh giá chất lượng theo đúng lực học của học sinh. Đảm bảo ngày giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

Kết quả đạt được: (HSG…..)

+ Các công tác khác:

– Nhà trường: Tham gia đầy đủ nhiệt tình mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, hội, đội.

– Chủ nhiệm: Duy trì sỹ số…; HSG; HSTT; HẠNH KIỂM; HOC LỰC….

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

– Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học sinh, sâu sát tới học sinh.

– Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.

– Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Nga Thiện, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Bài thu hoạch học tập và làm theo Bác năm 2021 mẫu 2:

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2021 có tham khảo bài viết của Ths Nguyễn Đức Thắng đăng trên Tạp chí Khoa giáo tháng 5/2005.

PGD-ĐT ………………..

TRƯỜNG ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

…………….., ngày … tháng … năm …..

BÀI THU HOẠCH

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kính gửi: Trường …………………………………….

– Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………
– Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..
– Đơn vị Công tác tại:…………………………………………………………………………………..

Qua học tập và nghiên cứu chuyên đề về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau:

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả. Người cũng thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập, vận dụng vào đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên nói chung và người cán bộ đảm nhiệm công tác tổ chức nói riêng trong tình hình mới luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên biểu hiện trên một số vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, người cán bộ cách mạng phải có phương pháp tác phong lám việc khoa học, thiết thực.

Từ kinh nghiệm hoạt động cách mạng phong phú của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những phẩm chất quan trọng của người cán bộ cách mạng là phải có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực. Người cán bộ có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực mới hoàn thành tốt được các nhiệm vụ được giao, mới được quần chúng nhân đần tín nhiệm. Bởi vì, nếu người cán bộ có tri thức khoa học kỹ thuật, có lý luận cách mạng, có năng lực công tác và luôn tâm huyết với nhiệm vụ, nhưng lại không có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, xa rời thực tiễn, thậm chí chuyên quyền, quan liêu, độc đoán… thì làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc, hiệu quả thấp.

Trong nhiều bài viết, bài nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê phán thẳng thắn một số cán bộ thường xuyên mắc phải ”bệnh giáo điều”, chỉ ”thuộc sách láu làu. Cụ Mác nói thế này, Cụ Lê nin nói thế kia, rồi biến một số câu chữ trong nguyên tắc rồi áp đặt vào cuộc sống”. Người cũng vạch rõ căn nguyên của ”bệnh kinh nghiệm” là đó ”kém lý luận”, hoặc có thái độ ”khinh lý luận, mà Người đã ví một cách rất hình ảnh: ”Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ”. Chính những cán bộ mắc bệnh kinh nghiệm, giáo điều thương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo có những biểu hiện “lý luận suông”, phương pháp tác phong làm việc chủ quan, duy ý chí.

Để khắc phục triệt để các biểu hiện của phương pháp, tác phong thiếu tính khoa học, thiếu tính thực tiễn vẫn tồn tại trong không ít đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ cần phải có những biện pháp cụ thể, mà Người gọi là “cách lãnh đạo”. Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích sâu sắc về cách lãnh đạo, đó chính là nghệ thuật công tác lãnh đạo quản 1ý của người cán bộ cách mạng được biểu hiện ra bảng phương pháp, tác phong làm việc một cách khoa học thiết thực. Vì vậy, người cán bộ cách mạng không những vừa phải có đức có tài, vừa “hồng”, vừa ”chuyên”, nhưng đồng thời phải có “Cách lãnh đạo”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ các cấp phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong mọt hoàn cảnh để không ngừng hoàn thiện phương pháp, tác phong làm việc khoa học thiết thực, đáp ứng với nhiệm vụ được giao,

Thứ hai, người cán bộ cách mạng phải luôn rèn luyện phong cách tư duy khoa học.

Phong cách tư duy khoa học đối lập với phong cách tư duy kiểu kinh viện, giáo điều, duy ý chí. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ tác hại của những kiểu phong cách đó dẫn đến lề lối làm việc thụ động, máy móc rập khuôn, trông chờ, dựa dẫm vào cấp trên, hành chính mệnh lệnh. Người vạch rõ những biểu hiện của phong cách tư duy thiếu tính năng động sáng tạo đó là do ”cách làm việc thấy cái đúng nhưng không kiên quyết bảo vệ, thấy cái sai không dám đấu tranh phê bình; hoặc ”Không nói trước mặt, chỉ nói sau lưng”, cán bộ chỉ thích khen và không bằng lòng khi bị phê bình. Do đó, những cán bộ như vậy thường không ”cả gan nói, cả gan để xuất ý kiến” và không có gan phụ trách, có gan làm việc. Dĩ nhiễn, các công việc được giao thường đạt chất lượng, hiệu quả đất thấp.

Vì vậy, từ thực tiễn của cách mạng khi Đảng ta đã nắm quyền lãnh đạo xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực rèn luyện, nâng cao phong cách tư duy khoa học. Người cán bộ cách mạng có phong cách tư duy khoa học sẽ luôn phát huy được tính năng động, sáng tạo, tự chủ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một trong những biện pháp chủ yếu để có tư duy khoa học đòi hỏi người cán bộ cách mạng phải không ngừng tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là trình độ lý luận chính trị; phải gắn lý luận với thực tiễn cách mạng để nắm được bản chất khoa học và cách mạng của vấn đề, làm cơ sở cho nhận thức đúng đắn thực tiễn và có biện pháp giải quyết đạt hiệu quả. Đồng thời, phải rèn luyện phong cách làm việc có kế hoạch, có chuẩn bị, có quan điểm thực tiễn và phải học cách nói của quần chúng, học cách làm của quần chúng”.

Thứ ba, đối với cán bộ nghiên cứu khoa học phải luôn nêu cao tính đảng, để cao ý thức dân chủ, đoàn kết và giữ nghiêm luật.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố khó lường. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận nói chung và đấu tranh để bảo vệ định hướng, nội dung quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tình hình mới của đất nước đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ cương vị lãnh đạo, quản lý phải luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng tốt quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, nhằm đem lại hiệu quả cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; trong đó cần hết sức coi trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đề cao tính đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở mọi điều kiện, hoàn cảnh. Tính đảng trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức đặt ra yêu cầu phải đổi mới cả nhận thức và phương pháp, tác phong làm việc, về mặt nhận thức, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn “đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân”; tức là, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ đều phải hướng vào phục vụ lợi ích của Đảng, của dân tộc, lấy quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng và hành động vụ lợi, cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, tham nhũng, lãng phí. về phương pháp, tấc phong trong lãnh đạo, quản lý, thực thi chức trách, nhiệm vụ, phải lấy tấm gương về phương pháp, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để “làm theo”, vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn và công việc được giao. Phương châm cần phải thực hiện nghiêm túc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: “lý luận và thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau”; “việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn”; thực hành công việc phải có thái độ trung thực, mực thước, nghiêm túc; tôn trọng thực tê khách quan; kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, cửa quyền, giáo điều và những biểu hiện tiêu cực khác.

Không ngừng rèn luyện phong cách thực tiễn của cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, quản lý và công tác tổ chức. Phong cách thực tiễn là phải gắn mọi hoạt động của mình được tổ chức phân công với tình hình trong nước, thế giới và tình hình cụ thể của từng lĩnh vực, chuyên ngành, đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “…trong lúc học lý luận, phải nghiên cứu công việc thực tế, kinh nghiệm thực tế. Lúc học rồi, họ có thể tự mình làm ra phương hướng chính trị, có thể làm ra những công việc, có thể trở nên người tổ chức và lãnh đạo. Thế là lý luận thiết thực, có ích” (3) . Do đó, trong công tác lãnh đạo, quản lý và công tác tổ chức, người cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập để mở rộng và nâng cao trình độ tri thức, nhất là lĩnh vực chính trị, lý luận; phải thực sự có phong cách luôn gắn lý luận vổi thực tiễn. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện coi thường lý luận, “bệnh” kinh nghiệm, lý luận suông, giáo điều, chủ quan, duy ý chí, thiếu sự tôn trọng thực tế khách quan trong thực hành các công việc được giao.

Phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết, kỷ luật trong công tác lãnh dạo, quản lý và trong hoạt động công tấc tổ chức. Xây dựng và phát huy tốt dân chủ, đoàn kết và kỷ luật là biểu hiện của phương pháp, tác phong làm việc dân chủ của người cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự năng động, sáng tạo là vì: “Cách lãnh đạo của ta không được dân chủ, cách công tác của ta không được tích cực” (4). Vì vậy, Người thường xuyên nhắc nhở mỗi tổ chức của Đảng cũng như chính quyền, đoàn thể cần phải đề cao dân Chủ, đoàn kết và kỷ luật nhằm phát huy được cao nhất tư duy độc lập, sáng tạo; phải thực sự tôn trọng và lắng nghe cả ý kiến của những người “không quan trọng”. Trong xây dựng và phát huy dân chủ cần phải tuyệt đối chấp hành đúng các nguyên tắc của tổ chức, có kỷ cương, kỷ luật. Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện lợi dụng dân chủ dẫn đến dân chủ vô hạn độ, dân chủ quá trớn, “kéo bè, kéo cánh”, gây mất đoàn kết nội bộ, hoặc sơ hở mất cảnh giác để cho các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thứ tư, người cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc.

Nêu gương là một yêu cầu thiết yếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội, kinh tế, đoàn thể xã hội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có tác dụng giáo dục quần chúng rất cao. Người thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên “Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính”(5)và “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(6). Từ thực tiễn cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã nêu một tấm gương sáng về sự nhất quán giữa lời nói và việc làm trong tu dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả với mục đích cao cả vì nước, vì dân.

Học tập và vận dụng tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả vào quá trình giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên cần gắn liền với nhân điển hình, kịp thời phổ biến rộng rãi những kinh nghiệm tốt trong mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Tích cực sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, những lực lượng tuyên truyền viên để góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực, rộng rãi, vững chắc trong đổi mới phương pháp, tác phong làm việc ở tất cả các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, từ trung ương đến cơ sở.
Mỗi tổ chức, cơ quan, đoàn thể, đơn vị nói chung và từng cán bộ, đảng viên nói riêng phải thực hiện tốt phương châm mà Chủ tịch Hổ Chí Minh đã nêu: “nói phải đi đôi với làm”; đồng thời, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Cán bộ, đảng viên càng giữ vị trí cao, vị trí quan trọng, nhất là người đứng đầu càng phải nêu gương tự phê bình và phê bình về đổi mới phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.

————————

Ghi chú:

(1 ), (2), (4) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 4, Nxb Sự thật, H.1984, tr.445, tr.499-500, tr.456.

(3) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.1995, tr.272.

(5) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.2002, tr.644.

(6) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, H.2002, tr.263.

THPT Sóc Trăng đã giới thiệu tới các bạn bài thu hoạch học tập quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 ct tw của bộ chính trị, bài thu hoạch chỉ thị 05 của đảng viên, bai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong bac 2021 với chuyên đề về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên. Chúc các bạn làm bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 hiệu quả.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post