Trường gần và trường xa

Trường gần và trường xa : Phần trước chúng ta đã thảo luận các tham số của anten một chủ đề quan trọng khác cần xem xét là vùng trường gần và vùng trường xa của anten.

Cường độ bức xạ khi đo ở gần ăng-ten, khác với cường độ ở xa ăng-ten. Mặc dù khu vực cách xa ăng-ten, nó được coi là hiệu quả, vì cường độ bức xạ vẫn cao ở đó.

Trường gần

Trường gần ăng-ten hơn được gọi là trường gần . Nó có một hiệu ứng cảm ứng và do đó nó còn được gọi là trường cảm ứng , mặc dù nó có một số thành phần bức xạ.

Trường xa

Trường xa ăng-ten được gọi là trường xa . Nó còn được gọi là trường bức xạ vì hiệu ứng bức xạ cao trong khu vực này. Nhiều tham số của anten cùng với định hướng của anten và dạng bức xạ của anten chỉ được xem xét trong vùng này.

Đồ thị bức xạ ăng ten – Trường gần và trường xa

Phân bố trường có thể được định lượng về cường độ trường được gọi là đồ thị bức xạ. Điều đó có nghĩa là, công suất bức xạ từ anten khi được vẽ biểu đồ, được biểu thị bằng điện trường, E (v / m) . Nếu nó được định lượng dưới dạng công suất (W), thì nó được gọi là mẫu công suất .

Sự phân bố đồ thị của trường hoặc công suất bức xạ sẽ là một hàm của

  • góc không gian (θ, Ø) cho trường xa.
  • góc không gian (θ, Ø) và khoảng cách xuyên tâm (r) đối với trường gần.

Sự phân bố của các vùng trường gần và xa có thể được hiểu rõ với sự trợ giúp của biểu đồ.

Trường gần và trường xa

Mẫu trường có thể được phân loại là –

  • Vùng trường gần phản ứng và Vùng trường gần bức xạ – cả hai đều được gọi là trường gần.
  • Bức xạ vùng trường xa – được gọi đơn giản là trường xa.

Trường rất gần ăng ten là trường phản ứng gần hoặc trường không bức xạ mà bức xạ không chiếm ưu thế trước. Vùng bên cạnh nó có thể được gọi là bức xạ trường gần hoặc trường Fresnel vì bức xạ chiếm ưu thế và phân bố trường góc, phụ thuộc vào khoảng cách vật lý từ ăng ten.

Vùng bên cạnh nó là vùng trường xa bức xạ . Trong vùng này, phân bố trường không phụ thuộc vào khoảng cách từ anten. Hiệu ứng Bức xạ được quan sát trong vùng này.

Rate this post