Trợ lý giám đốc tiếng anh là gì

Trợ lý tổng giám đốc (tiếng Anh: assistant general director) là người trực tiếp làm việc với giám đốc, ban lãnh đạo, người có kỹ năng, kiến thức, óc quan sát, khả năng phân tích.
Trợ lý tổng giám đốc tiếng Anh là assistant (to) general director.
Phiên âm: /əˈsɪs.tənt (/tʊ/) ˈdʒen.ər.əl daɪˈrek.tər/.
Trợ lý tổng giám đốc được coi là “cánh tay phải” của giám đốc, là người trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo, người đứng đầu.
Trợ lý tổng giám đốc là người có khả năng giải quyết công việc và đưa ra quyết định khi giám đốc vắng mặt, am hiểu kiến thức sâu rộng về kinh doanh, có khả năng giao tiếp, tham mưu và kỹ năng lãnh đạo.
Examples:
I here to see Assistant General Director.
(Tôi tới để gặp trợ lý của tổng giám đốc).
She was a very good Assistant General Director.
(Cô ấy là một trợ lý tổng giám đốc tốt).
This is our new Assistant General Director.
(Đây là trợ lý tổng giảm đốc mới của chúng ta).
Rate this post