Home Học Tiếng Anh Cơ Bản Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng Anh

Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng Anh

0
Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng Anh

Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng Anh

Thông thường, một chủ từ số ít sẽ đi với một động từ số ít. Tuy nhiên, nhiều lúc cũng rất khó khác định chủ từ ấy số ít hay số nhiều. Sau đây là một số nguyên tắc căn bản:

Hai chủ từ số ít nối với nhau bằng and:

Thông thường động từ sẽ ở số nhiều.
– Bob and Dick are here.
Động từ sẽ ở số ít nếu cả hai từ cùng chỉ một người, một vật.
– The teacher and singer is coming!
– Bread and butter is his favourite breakfast.
Hai chủ từ số ít nối với nhau bằng as well as, including, together with, with, along with… sẽ đi với một động từ số ít vì thực chất chủ từ theo sau bị tách rời khỏi chủ từ trước bởi dấu phẩy.
– Bob, along with Dick and Harry, is going on vacation.
Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng Anh
Hai chủ từ nối với nhau bằng either, or, neither, nor thì động từ sẽ thay đổi theo chủ từ ở gần nó nhất.
– Neither Bob nor the others were ready for the test.
– You or he is right.
Nếu chủ từ là một danh từ tập hợp:
Động từ sẽ ở số ít khi ta muốn đề cập đến một tập thể.
– The football team is playing well.
– The Government has decided to pass the bill.
Động từ sẽ ở số nhiều nếu ta muốn đề cập đến các thành viên trong tập thể ấy.
– The football team are having lunch.
– The Government have discussed the matter for hours.
Các danh từ people, police, public, clergy, cattle luôn luôn đi với một động từ số nhiều.
– The police are making enquiries about the murder.
Anybody, anyone, another, every, each, either, neither, everyone, everybody, everything, much, little, one, nobody, nothing, somebody, something, someone… luôn luôn đi với một động từ số ít.
– Neither of my friends has come yet.
– Everybody looks eager.
All và none có thể dùng với một động từ số ít hoặc số nhiều.
– None of us is perfect.
– He cried, “All is lost”.
The number of dùng với một động từ số ít, nhưng A number of lại dùng với một động từ số nhiều.
– The number of students in class is small.
– A number of students were waiting for the shuttle bus.
Khi chủ từ giả There (formal subject) được sử dụng, động từ thay đổi theo chủ từ thật.
– There are many maps on the wall.
Các danh từ chỉ môn hay ngành học tận cùng bằng -ics có thể dùng với động từ số ít hoặc số nhiều.
– Politics have (has) always interested me.
– Mathematics is (are) well taught at that school.
 

5/5 - (2 bình chọn)