Phòng giáo dục và đào tạo tiếng anh là gì

Tên sở giáo dục và đào tạo được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, cách gọi sở giáo dục bằng tiếng Anh và các ví dụ minh hoạ dễ hiểu.
Sở giáo dục và đào tạo tiếng Anh là Department of Education and Training (DOET).
Phiên âm: /dɪˈpɑːt.mənt ˌedʒʊˈkeɪʃən ænd ˈtreɪ.nɪŋ/.
Đây là tên gọi chung của cơ quan giáo dục cấp tỉnh tại Việt Nam.
Một số từ vựng liên quan:
Bộ giáo dục và đào tạo: Ministry of Education and Training (MOE).
Bộ trưởng/ Thứ trưởng: Minister/ Vice Minister.
Giám đốc sở/ Phó giám đốc sở: Director/ Vice Director.
Phòng thuộc sở: Division.
Hiệu trưởng/ Phó hiệu trưởng các trường phổ thông: Principal/ Vice principal.
Ví dụ minh họa:
He is director at Department of Education and Training of HCM City.
(Ông ấy là giám đốc tại sở giáo dục và đào tạo của thành phố Hồ Chí Minh).
She work at Department of Education and Training of HCM City.
(Cô ấy làm việc tại sở giáo dục và đào tạo).
Rate this post