Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì?

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, Phòng Giáo dục và đào tạo chịu sự quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện. cùng lúc ấy chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Phòng giáo dục và đào tạo tiếng anh là gì

Xem thêm: Nghỉ Học Tạm Thời Tiếng Anh Là Gì

Giáo dục là lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Giáo dục vừa trang bị kiến thức cho người học, vừa đào tạo nguồn nhân lực tạo nền tảng cho sự phát triển của kinh tế – xã hội của một đất nước. Phòng giáo dục và đào tạo là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý giáo dục ở địa phương. Nhiều người thắc mắc tên gọi Tiếng Anh của cơ quan này là gì.

Để giải đáp thắc mắc đó, mời quý bạn đọc đến với bài viết Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiếng Anh là gì của công ty Hoàng Phi.

Phòng giáo dục và đào tạo Tiếng Anh là gì?

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là Department of Education and Training.

Trong đó:

– Department là danh từ được dùng để chỉ một bộ phận của công ty, tổ chức, cơ quan, hay có cách gọi khác là phòng.

– Education là danh từ chỉ nền giáo dục, sự giáo dục.

– Training là danh từ chỉ sự đào tạo, quy trình đào tạo.

Qua nội dung trên ta đã hiểu được Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiếng Anh là gì. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan này được quy định tại thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vị trí, chức năng của phòng giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng sau:

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Phòng Giáo dục và đào tạo chịu sự quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện. cùng lúc ấy chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo

Như vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng lúc chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm: Đầm Cóc Tiếng Anh Là Gì

Vậy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan này là gì, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của bài viết Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiếng Anh là gì của công ty Hoàng Phi.

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì?
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì?

Nhiệm vụ, quyền hạn phòng giáo dục đào tạo

Để thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương, Phòng Giáo dục và đào tạo được quy định các nhiệm vụ, quyền hạn nhất định.

Theo quy định tại thông tư 12/2020/TT-BGDĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

– Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Phòng giáo dục, đào tạo thực hiện nhiệm vụ này thông qua các vận hành như ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

và cạnh đó xây dựng, triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;

Để thực hiện chức năng quản lý giáo dục, Phòng Giáo dục và đào tạo còn phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

– Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.

– Thực hiện việc tuyển dụng, dùng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

– Quản lý các vận hành dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện vận hành giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

– nhiều cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Qua bài viết Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiếng Anh là gì, chúng ta thấy được rằng Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý giáo dục với ba cấp giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên lạc Tổng đài 1900 6557 để được tư vấn.

Xem thêm: Đề Cương Tiếng Anh Là Gì

Các từ liên quan đến Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục

Teacher /ˈtiːtʃər / (n): thầy cô

Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/ (n): giáo viên đứng lớp

Train /treɪn/ (v): đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/ (n): sinh viên Pupil /ˈpjuːpl/ (n): học sinh

Distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn / (n): đào tạo từ xa

Vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / (n): đào tạo nghề

Class management /klæs ˈmænɪdʒmənt / (n): điều hành lớp học

Academic transcript = Grading schedule = Results certificate (n):bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət/ (n): bằng, chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/ (n): (những loại) bằng cấp

Credit mania = Credit-driven practice (n): bệnh thành tích trong giáo dục

Write /raɪt/ = develop /dɪˈveləp/ (v): biên soạn (thường là giáo trình)

Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt / (v): sự phát triển về mảng chuyên môn

District department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / (n): phòng giáo dục

Provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n): sở giáo dục và đào tạo

Education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər / (n):thanh tra (trong ngành giáo dục)

A plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/ (n): vô số các nguồn tư liệu

Abolish /əˈbɒlɪʃ/ = eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ (v): xoá bỏ/ huỷ bỏ

Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/ (n): sự kiểm định chất lượng

Socialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n): quy trình xã hội hóa giáo dục

Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / (n): việc bổ túc văn hóa

Research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/ (n): báo cáo khoa học

College /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ (n): trường cao đẳng

Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn / (n): đào tạo ở chức

Post-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/(n): đào tạo sau đại học

Lesson /lesn/ = unit /ˈjuːnɪt/ (n): bài học

Exercise /ˈeksərsaɪz / = task /tæsk / (n): bài tập về nhà

Drop out (of school) /drɑːp aʊt/ (v): (học sinh) bỏ học

Mark /mɑːrk / = score /skɔː / (v): chấm bài, chấm thi

Syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): giáo trình (chi tiết)

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ? Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ? hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ? Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ? ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ?  ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Phòng #Giáo #Dục #Và #Đào #Tạo #Tiếng #Anh #Là #Gì #Phòng #Giáo #Dục #Và #Đào #Tạo #Tiếng #Anh #Là #Gì

Rate this post