Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Nội dung chính

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Cuộc sống ai rồi cũng có lúc thăng trầm, vui buồn, chán nản. Mỗi người đều tự tìm cho mình một công việc để vượt qua. Có người tìm đến với thuốc lá, rượu bia. Có người tìm đến xem phim, có người chọn đi du lịch, phượt.. Có người ngồi online, lướt facebook,zalo. Tìm và chia sẻ những status buồn bằng tiếng Anh.
Bài viết này OLP Tiếng Anh chia sẻ cho bạn đọc danh những câu nói tiếng Anh hay nhất. Để cùng bạn chia sẻ những buồn vui, những câu nói ý nghĩa bằng tiếng Anh. 
Xem thêm Tổng hợp những stt hay nhất, stt buồn, stt tâm trạng

Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Đừng bao giờ chia sẻ những bí mật của bạn với bất cứ ai vì nó có thể hủy hoại bạn. Đây có lẽ là lời khuyên quan trọng nhất đời mà stt hay về cuộc sống muốn chia sẻ với bạn.
Never share your secrets with anyone because it can ruin you. This is probably the most important advice in life that stt or about life wants to share with you.
Cuộc sống cũng tương tự như một trò đấm bốc. Thất bại không được tuyên bố khi bạn ngã xuống mà là khi bạn từ chối “đứng dậy”!
Life is similar to a boxing game. Failure is not declared when you fall down but when you refuse to “stand up”!
Niềm tin chính là bước đi bước đầu tiên ngay cả khi bạn không nhìn thấy toàn bộ chiếc cầu thang.
Belief is the first step even when you don’t see the entire staircase.
Thượng đế mỉm cười và trả lời: “Có thể một số trang ta đã viết như con ước.”
Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Những câu nói tiếng Anh buồn về cuộc sống

Chiếc túi rỗng dạy bạn một triệu điều trong cuộc sống nhưng chiếc túi đầy lại làm hỏng bạn trong một triệu cách.
The empty bag teaches you a million things in life, but the full bag ruins you in a million ways.
Tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại 2 thời điểm: Trước khi có được và sau khi mất đi.
Everything is only valuable at two times: Before it is obtained and after it is lost.
Hai nơi giá trị nhất trên thế giới: Nơi đẹp nhất trong suy nghĩ của một người và nơi an toàn nhất trong lời cầu nguyện của một người.
The two most valuable places in the world: The most beautiful place in one’s mind and the safest place in one’s prayer.
Thái độ tốt nhất chính là: “Lưng của tôi không phải là một hộp thư thoại. Vui lòng nói bất cứ điều gì bạn muốn trước mặt tôi.”
The best attitude is: “My back is not a voice mail. Please say whatever you want in front of me. ”
Hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng tối.
Head towards the sun and you will never see the darkness.
Chừng nào ta chưa tha thứ cho những người đã làm ta tổn thương thì họ còn choán tâm trí ta chừng ấy.
As long as we have not forgiven those who have hurt us, they will mind our mind.

Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu ngắn gọn

Đừng chiến thắng người khác bằng tranh cãi. Hãy đánh bại họ bằng nụ cười của bạn. Bởi vì những người luôn muốn tranh cãi với bạn không thể chịu đựng được sự im lặng của bạn.
Don’t win against others by arguing. Beat them with your smile. Because people who always want to argue with you can’t stand your silence.
Hồi ức luôn đặc biệt. Đôi khi, ta bật cười vì nhớ lại những ngày mình đã khóc và đôi khi ta bật khóc vì nhớ lại những ngày mình đã cười.
Memories are always special. Sometimes, we laugh because we remember the days we cried and sometimes we burst into tears because we remembered the days when we were laughing.
Sự tin tưởng giống như một miếng dán. Tháo nó ra một lần, có thể dán lại lần nữa nhưng nó sẽ không còn dính chặt như lần dán đầu tiên.
Trust is like a label, Remove it once, paste it again, but it will no longer adhere to the first paste.
Nếu giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất. Nhưng nếu rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc. Rơi giống nhau nhưng ở cùng ai mới là điều quan trọng.
If the water drops into the lake, it will disappear. But if it falls to the lotus leaf, it will shine like a jewel. Falling alike but being with anyone is important.
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu ngắn gọn

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống

Mọi thứ về tương lai đều không chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn: Thượng đế đã sắp đặt ngày mai của tất cả chúng ta. Hiện tại chúng ta phải tin tưởng Người và trong vấn đề này, bạn phải hết sức kiên nhẫn.
Everything about the future is uncertain, but one thing is certain: God has set tomorrow for all of us. Now we have to trust him and in this regard, you have to be very patient.
Chúng ta thường không phân biệt được giữa những người chỉ muốn nghe những câu chuyện của mình với người thật lòng muốn hiểu cảm giác của chúng ta sau những gì đã trải qua.
We often don’t distinguish between those who just want to hear their stories and those who really want to understand our feelings after what we’ve been through.
Trong cuộc sống có đôi lúc giường như mọi thứ đều chống lại bạn. Nhưng đừng vội bỏ cuộc, sự cố gắng sẽ đem bạn đến với thứ mà bạn muốn.
In life there are sometimes beds like everything against you. But don’t give up, the effort will bring you to what you want.
Đúng là cuộc sống có rất nhiều ngã rẽ nhưng không phải lúc nào bản thân cũng có thể chọm được một con đường dễ đi nhất.
It is true that life has a lot of crossroads, but it is not always possible to find the easiest path.
Đừng khi quyết định việc gì khi bạn đang xúc động dù vui hay đang buồn. Nó sẽ khiến cuộc sống của bạn gặp rắc rối.
Don’t decide what to do when you’re emotional or happy or sad. It will make your life in trouble.

Những câu nói tiếng anh ngắn hay về cuộc sống

Thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó.
Time is free but it’s priceless. You cannot own it, but you can use it. You can use it, but you can’t keep it. Once you lose it, you will not be able to get it back.
Trong cuộc sống hiện đại: Nụ cười giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề còn im lặng giúp bạn tránh xa vô số vấn đề rắc rối.
In modern life: Smile helps you solve many problems and still helps you to keep away from a lot of trouble.
Lo lắng sẽ cướp đi thời gian và niềm vui của bạn. Bớt suy nghĩ khi nó không có thay đổi giúp ích cho bạn.
Anxiety will take away your time and joy. Less thinking when it doesn’t change for you.
Không tranh cãi với kẻ ngu, nếu không sẽ không biết ai là kẻ ngu thật sự.
Don’t argue with fools, otherwise you won’t know who the real fool is.
Bộc lộ nóng nảy ra bên ngoài là bản năng của con người. Kìm nén được nóng nảy là người có bản lĩnh.
The impulse to the outside is human instinct. Suppressing impatience is a person with bravery.
Trả thù không thể hóa giải được thù hận. Khoan dung, tha thứ mới có thể làm được việc đó. Hãy để cuộc sống của chúng ta được yên bình.
Revenge is irreparable. Tolerance and forgiveness can do that. Let our lives be peaceful.
những câu nói tiếng anh về cuộc sống

Những câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh

Những thứ bẩn thỉu nhất không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nó nằm ở trong tâm hồn của con người.
The most dirty things are not in appearance, but in the soul of people.
Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ.
Behind a beautiful life is no less suffering.
Nỗi đau lớn nhất cuộc đời con người là con cái muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không còn nữa!
The biggest pain in human life is that children want to make fun but their parents are no more!
Cuộc sống vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp con người có sức khỏe tốt. Người có cuộc sống vui vẻ là người có cuộc sống trường thọ.
Happy life is a miracle remedy to help people have good health.  Man have a happy life who has a long life.
Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
Never say all you know. And never believe all you hear.
Sự khác biệt giữa ngu dốt và thiên tài là thiên tài thì có giới hạn.
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.

Những câu tiếng anh ngắn gọn ý nghĩa

Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.
If you want to see a rainbow, you must go through the rain.
Tôi luôn mơ ước trở thành một triệu phú như bạn tôi! … Anh ấy cũng đang mơ
I always dream of being a millionaire like my friend!… He’s dreaming too.
Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra…
Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes…
Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.
Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.
Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi!
When life puts you in tough situations, don’t say, why me? Just say, try me!
Khi cảm hứng không đến với tôi, tôi sẽ đi nửa chừng để gặp nó.
When inspiration doesn’t come to me, I go halfway to meet it.
những câu nói hay bằng tiếng anh về cuộc sống

Những câu nói hay bằng tiếng Anh

Nếu bạn không thành công ở lần đầu tiên, hãy giấu tất cả những gì bạn đã làm.
If you don’t succeed at first, hide all evidence that you tried.
Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.
Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.
Đối với thế giới này bạn chỉ là một người, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới.
You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
Tôi không sợ đắm chìm vào TÌNH YÊU, tôi chỉ sợ lại nhầm người.
I’m not afraid to fall in LOVE, i am afraid to fall for a wrong person again.
Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.
A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.
Trong nhà tôi là ông chủ, vợ tôi chỉ là người ra quyết định.
In my house I’m the boss, my wife is just the decision maker.

Những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn

Tôi muốn bạn gái của tôi như Google, Cô ấy sẽ hiểu tôi nhiều hơn.
I want my Girlfriend like Google, She will understand me better.
Hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng làm lụt cả dòng sông.
Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river.
Tôi yêu bạn không phải vì tôi cần bạn. Tôi cần bạn vì tôi yêu bạn.
I love u not because I need you. I need you because I love u.
Đừng bao giờ thay đổi bản thân vì ai đó, nếu họ không đánh giá đúng được bạn… hãy tìm một người khác.
Don’t ever change yourself for someone, if they don’t appreciate the way you are… find someone else who will.
Tôi có thể không hoàn hảo, nhưng tôi là người tốt nhất mà bạn từng có … bạn sẽ nhận ra điều ấy vào ngày tôi ra đi!
I may not be perfect, but I’m the best you’ll ever have… you’ll realize it the day i stop coming back!
Câu nói hay bằng tiếng anh về cuộc sống

Câu nói hay bằng tiếng anh về cuộc sống

Dù bạn có làm tổn thương tôi tới bao nhiêu, tôi vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho bạn mỗi đêm.
No matter how much you have hurt me, I still pray for you every night.
Sự im lặng của tôi chỉ là một nghĩa khác của nỗi đau.
My silence is just another word for pain.
Không ai có thể hiểu được nỗi đau tôi cảm nhận.
No one will ever understand how much it hurts.
Mối quan hệ giống như thủy tinh. Đôi khi vứt bỏ những mảnh vỡ sẽ tốt hơn là cố gắng làm tổn thương bản thân bằng cách ghép nó lại với nhau!
Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together!
Đôi khi tốt hơn là ở một mình. Bởi không ai có thể làm tổn thương bạn trong cuộc sống!
Sometimes it’s better to be alone. Nobody can hurt you in life!

Tìm kiếm những câu nói tiếng Anh hay nhất mọi thời đại

Tuyển tập những caption hay bằng tiếng Anh

Câu nói tiếng anh hay cho người thất tình

Stt tiếng anh hay cho người tâm trạng

Stt tiếng anh tâm trạng cho người đang buồn cô đơn

Câu tiếng Anh hay làm vơi nỗi buồn 

Stt hay bằng tiếng Anh làm dịu nỗi cô đơn

Những câu tiếng Anh hay khiến người ta phải khóc

Stt tiếng Anh ngắn hay 

Stt tiếng anh chất hài hước

Stt bằng tiếng Anh là gì ?

Câu nói hay bằng tiếng anh

Stt tâm trạng bằng tiếng Anh cho người cô đơn

Stt tiếng Anh hay về tình yêu, tình bạn

Những stt tiếng Anh hay

Cap tiếng Anh hay để đăng lên facebook

Câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Câu nói tiếng Anh hay ngắn gọn

Những câu nói tiếng anh ngắn hay về tình yêu

Những câu stt tiếng Anh hay

Những câu nói tiếng Anh ngắn hay nhất

Stt tiếng Anh buồn đầy ý nghĩa

Câu nói hay tiếng Anh để đời

Câu tiếng anh ngắn hay

Những câu tiếng Anh ngắn hay về cuộc sống

stt ngắn tiếng anh
quotes tiếng anh
stt tiếng anh về cuộc sống
stt buồn bằng tiếng anh
câu nói hay về cuộc sống
status tiếng anh hay
stt tiếng anh vui
stt tiếng anh hay về tình yêu
những câu nói hay tiếng anh
stt bằng tiếng anh hay
quote tiếng anh hay
stt hay tiếng anh
caption hay bằng tiếng anh

Những câu tiếng Anh hay về cuộc sống nghe là thấm

nhung cau noi tieng anh hay
những câu tiếng anh ngắn ý nghĩa về cuộc sống
nhung cau noi hay bang tieng anh
những câu nói tiếng anh ý nghĩa
quotes hay tiếng anh
stt buồn tiếng anh
những câu nói hay về tuổi trẻ bằng tiếng anh
câu nói hay về cuộc sống tiếng anh
các câu nói tiếng anh hay
status tiếng anh
câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh
câu nói tiếng anh ý nghĩa
câu tiếng anh hay về cuộc sống
stt tiếng anh hay về cuộc sống
các câu tiếng anh hay
nhung cau tieng anh hay
những câu nói bằng tiếng anh hay
câu stt tiếng anh hay
caption tiếng anh hay
stt tâm trạng buồn bằng tiếng anh
những câu nói hay về tình yêu
câu tiếng anh ý nghĩa
những câu nói hay về cuộc sống tiếng anh
cau noi tieng anh hay

Những câu tiếng anh hay về tình yêu ngắn gọn

tâm trạng buồn bằng tiếng anh
châm ngôn tiếng anh ngắn
stt tiếng anh về tình yêu
status tiếng anh về tình yêu
câu tiếng anh ngắn hay về tình yêu
stt tình yêu bằng tiếng anh
stt hay về tình yêu bằng tiếng anh
danh ngôn tiếng anh ngắn gọn
câu nói tiếng anh ngắn hay về tình yêu
những từ tiếng anh hay về cuộc sống
những câu tiếng anh hay và ý nghĩa
những câu nói tiếng anh về cuộc sống
 

5/5 - (4 bình chọn)