Mean là gì

Mean là gì ? Ý nghĩa và cách dùng động từ ‘mean’

Mean là động từ phổ biến và có nhiều cách dùng, chia thì khác nhau.

Mean – nghĩa là gì

Với nghĩa này, mean không bao giờ chia ở thời tiếp diễn.
Ví dụ:
– What does this sentence mean? (Câu này nghĩa là gì vậy?)
– Does the name “Dracula” mean anything to you? (Cái tên Dracula có ý nghĩa gì với bạn không? / Bạn có biết cái tên Dracula này không?)
– The flashing light means that you must stop. (Đèn nháy nghĩa là bạn phải dừng lại).

Mean – ý muốn nói gì

Với nghĩa này, mean cũng không được chia các thời tiếp diễn.
Ví dụ:
– I don’t see what you mean. (Tôi không hiểu/nhận ra ý anh muốn nói gì).
– Did he mean that he was dissatisfied with our service? (Ý anh ta là không hài lòng với dịch vụ của chúng ta sao?)
Mean + to V = Intend + to V: Dự định, có ý định làm gì 
Với nghĩa này, mean có thể chia ở bất cứ thời nào phù hợp.
Ví dụ:
– I’m sorry, I hurt you. I didn’t mean to. (Xin lỗi đã làm bạn bị thương. Tôi không cố ý làm điều đó.)
– I have been meaning to call my parents all week, but I still haven’t done it. (Tôi định gọi cho bố mẹ cả tuần nay nhưng vẫn chưa gọi).

4.6/5 - (5 bình chọn)