Home Âm nhạc Lời bài hát Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Thích Huệ Duyên

Lời bài hát Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Thích Huệ Duyên

0
Lời bài hát Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Thích Huệ Duyên

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Thích Huệ Duyên

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Ca sĩ: Thích Huệ Duyên
Sáng tác: unknown
Album: Kinh Tụng Chú Đại Bi
Ngày ra mắt: 15/10/2015
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Tôn Giáo

 

Lời bài hát Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Thích Huệ Duyên

Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Rate this post