Tiếng anh 10 – Giải tiếng anh 10

Tiếng anh 10 – Giải tiếng anh 10 – Soạn anh 10 đầy đủ nhất

Hướng dẫn Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 1: A day in the life of … Từ vựng Unit 1

A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 2: School talks – Từ vựng Unit 2

A. Reading (trang 22-23-24 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 24-25 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 15p học kì 1
Đề kiểm tra 15p học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15p học kì 1 (Đề 2)

Unit 3: People’s background – Từ vựng Unit 3

A. Reading (trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself A (trang 41-42-43)
Đề kiểm tra 45p học kì 1
Đề kiểm tra 45p học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45p học kì 1 (Đề 2)

Unit 4: Special Education – Từ vựng Unit 4

A. Reading (trang 44-45-46 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 10).
giải Tiếng anh 10

Unit 5: Technology and You – Từ vựng Unit 5

A. Reading (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 56 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 57-58 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 15p học kì 1
Đề kiểm tra 15p học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15p học kì 1 (Đề 2)

Unit 6: An excursion – Từ vựng Unit 6

A. Reading (trang 62-63-64-65 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 66-67 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 67-68-69 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 69 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 70-71 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself B (trang 72-73)
Đề kiểm tra 45p học kì 1
Đề kiểm tra 45p học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45p học kì 1 (Đề 2)

Unit 7: The mass media – Từ vựng Unit 7

A. Reading (trang 74-75-76 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 76 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 77-78 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 78-79 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 79-80-81 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 8: The story of my village – Từ vựng Unit 8

A. Reading (trang 82-83-84 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 85 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 86-87 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 87-88 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 88-89-90 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself C (trang 91-92-93)
Đề kiểm tra cuối học kì 1
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề 3)

Unit 9: Undersea World – Từ vựng Unit 9

A. Reading (trang 94-95-96 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 97 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 98-99 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 99-100-101 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 101-102-103 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 10: Conservation – Từ vựng Unit 10

A. Reading (trang 104-105-106 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 106-107 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 107-108 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 109-110 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 110-111 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 15p học kì 2
Đề kiểm tra 15p học kì 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15p học kì 2 (Đề 2)

Unit 11: National Parks – Từ vựng Unit 11

A. Reading (trang 112-113-114 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 114-115 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 115-116 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 117-118 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 118-119-120 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself D (trang 121-122-123)
Đề kiểm tra 45p học kì 2
Đề kiểm tra 45p học kì 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45p học kì 2 (Đề 2)

Unit 12: Music – Từ vựng Unit 12

A. Reading (trang 124-125-126 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 126-127 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 127-128 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 129 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 130-131 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 13: Films and Cinema – Từ vựng Unit 13

A. Reading (trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 134-135 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 136-137 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 137-138 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 139-140-141 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 15p học kì 2
Đề kiểm tra 15p học kì 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15p học kì 2 (Đề 2)

Unit 14: The World Cup – Từ vựng Unit 14

A. Reading (trang 142-143-144 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 145-146-147 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 147-148 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 149 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 150-151-152 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself E (trang 153-154-155)
Đề kiểm tra 45p học kì 2
Đề kiểm tra 45p học kì 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45p học kì 2 (Đề 2)

Unit 15: Cities – Từ vựng Unit 15

A. Reading (trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 159-160 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 160-161-162 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 162-163 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 164-165 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 16: Historical Places Từ vựng Unit 16

A. Reading (trang 166-167-168 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 169-170 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 171-172-173-174 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 174-175 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself F (trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra học kì 2
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 2)
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 3)

5/5 - (3 bình chọn)