Chức năng của bộ lọc nguồn đầu ra AC/DC

Bộ lọc nguồn đầu ra AC/DC để là gì ??? Việc chuyển đổi AC / DC dựa trên

  • Việc chuyển đổi của máy biến áp AC -> AC thấp -> chỉnh lưu / làm mịn (DC) – [tùy chọn: điều chỉnh DC] 
  • Chuyển đổi AC / DC dựa trên hệ thống chuyển đổi liên quan đến AC -> chỉnh lưu / làm mịn (DC) –> điều chỉnh DC (điều chỉnh AC –>chỉnh lưu / làm mịn –DC).

Trong phần này, chúng tôi mô tả trong mỗi hệ thống một phương pháp để chuyển đổi điện áp một chiều được tạo ra bởi chỉnh lưu / làm mịn được biểu thị bằng màu xanh lam trong văn bản trên thành điện áp một chiều được điều chỉnh mong muốn.

Đối với việc chuyển đổi AC / DC dựa trên hệ thống chuyển mạch, chúng tôi đã sử dụng cụm từ, “cắt DC để chuyển đổi thành AC và chỉnh lưu / làm mịn nó một lần nữa để tạo ra DC.” Tuy nhiên, vì bản thân quá trình này là một chuyển đổi DC / DC chuyển mạch, nên trong phần sau, chúng ta sẽ chỉ đơn giản gọi nó là “chuyển đổi DC / DC chuyển mạch”, trái ngược với chuyển đổi DC / DC tuyến tính. Mặc dù một số độc giả có thể nghĩ rằng DC / DC ngang bằng với chuyển mạch, nhưng nói đúng ra thì DC / DC chỉ có nghĩa là chuyển đổi DC sang DC. Trong các mô tả sau, chúng tôi sẽ giả định rằng chuyển đổi DC / DC bao gồm cả phương pháp chuyển mạch và chuyển đổi tuyến tính.

bộ lọc nguồn đầu ra AC/DC

Trong Hình 12 và Hình 13, minh họa các mạch dựa trên hệ thống chuyển đổi AC / DC, các bộ phận được bao quanh trong các vòng tròn đại diện cho các khối chuyển đổi điện áp một chiều cho trước thành điện áp một chiều mong muốn. Trong thực tế, trong nhiều trường hợp, một bộ chuyển đổi không thể được sử dụng như một bộ cấp nguồn cho các mạch điện tử trừ khi một bộ chuyển đổi được thực hiện thành điện áp một chiều được điều chỉnh và chính xác.

Quan phần trên bạn đã hình dung được chức năng của bộ lọc đầu ra rồi chứ : đơn giản nó chỉ để lọc các tín hiệu nhiễu và các gợn sóng AC cón sót lại hay được gọi là làm mịn điện áp đầu ra.

Những điểm chính:
・ Hệ thống máy biến áp yêu cầu bổ sung bộ chuyển đổi DC / DC được điều chỉnh khi cần thiết. Trong phương pháp chuyển mạch, việc cung cấp một mạch điều khiển cung cấp sự điều chỉnh của đầu ra DC.

Chức năng của bộ lọc nguồn đầu ra AC/DC

Quan phần trên bạn đã hình dung được chức năng của bộ lọc đầu ra AC/DC rồi chứ : đơn giản nó chỉ để lọc các tín hiệu nhiễu và các gợn sóng AC cón sót lại hay được gọi là làm mịn điện áp đầu ra.bộ lọc nguồn đầu ra AC/DC

Rate this post