515 Là Tài Khoản Gì

Bài viết 515 Là Tài Khoản Gì thuộc chủ đề về Câu Hỏi- Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Asianaairlines.com.vn tìm hiểu 515 Là Tài Khoản Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “515 Là Tài Khoản Gì”

Kế toán doanh thu vận hành tài chính theo TT200. Như chúng ta đã biết, Doanh thu từ vận hành tài chính của công ty là những khoản thu do vận hành đầu tư tài chính hoặc buôn bán về vốn đem lại. Khi nảy sinh các khoản doanh thu này, kế toán công ty sẽ hạch toán như thế nào?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính theo TT200.

Bạn đang xem: 515 là tài khoản gì

Mời các bạn theo dõi bài viết.

*

Tài khoản dùng.

Theo Thông tư 200, để Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính theo TT200, chúng ta dùng tài khoản 515.

Tài khoản 515 – Doanh thu vận hành tài chính: Là tài khoản dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu vận hành tài chính khác của công ty.

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính theo TT200 .

Doanh thu vận hành tài chính bao gồm: Tiền lãi; Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư; mức thu nhập về các vận hành đầu tư khác; Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do bán ngoại tệ; Các khoản doanh thu vận hành tài chính khác. Kế toán công ty sẽ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế nảy sinh liên quan đến các khoản doanh thu vận hành tài chính chi tiết như sau:

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính đối với doanh thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ vận hành góp vốn đầu tư.

Kế toán hạch toán chi tiết:

*

 Nhận được thông báo về quyền nhận cổ tức, lợi nhuận từ vận hành đầu tư, hạch toán:

Nợ TK 1388: Trị giá cổ tức, lợi nhuận được chia

Có TK 515: Trị giá cổ tức, lợi nhuận được chia.

*

  Nếu cổ tức, lợi nhuận được chia bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi DN mua lại khoản đầu tư đó.

>>> Kế toán phân bổ số tiền lãi, chi tiết: Phần tiền lãi của các kỳ mà công ty mua khoản đầu tư này ghi nhận là doanh thu vận hành tài chính; Khoản tiền lãi dồn tích trước khi công ty mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm tổng giá trị của chính khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó. Hạch toán:

Nợ TK 1388: Tổng số cổ tức, lợi nhuận thu được

Có các TK 121, 128, 221, 222, 228: Trị giá phần cổ tức, lợi nhuận dồn tích trước khi công ty mua lại khoản đầu tư

Có TK 515: Trị giá phần cổ tức, lợi nhuận của các kỳ sau khi công ty mua khoản đầu tư này.

*

  Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia đã dùng để đánh giá lại tổng giá trị khoản đầu tư khi xác định tổng giá trị công ty để cổ phần hoá:

Nếu các khoản đầu tư tài chính được đánh giá tăng tương ứng với phần sở hữu của công ty cổ phần hóa trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của bên được đầu tư >>> Ghi tăng vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã được dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước >>> Không ghi nhận doanh thu vận hành tài chính mà ghi giảm tổng giá trị khoản đầu tư tài chính:

Nợ TK 138: Tổng số cổ tức, lợi nhuận thu được

Có các TK 121, 221, 222, 228: Trị giá phần tiền lãi đầu tư dồn tích trước khi công ty mua lại khoản đầu tư.

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính khi thu được khoản lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp.

Định kỳ, khi công ty có bằng chứng chắc chắn thu được khoản lãi cho vay (bao gồm cả lãi trái phiếu), lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp, hạch toán:

Nợ TK 138: Phải thu khác

Nợ các TK 121, 128: (nếu lãi cho vay định kỳ được nhập gốc)

Có TK 515: Trị giá khoản lãi (nếu lãi cho vay không nhập gốc).

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính khi nhượng bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư tài chính.

Khi nhượng bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư tài chính, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131…: Trị giá khoản thu được

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (nếu bán bị lỗ)

Có các TK 121, 221, 222, 228: Trị giá các khoản đầu tư tài chính

Có TK 515: Doanh thu vận hành tài chính (nếu bán có lãi).

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính khi hoán đổi cổ phiếu.

Khi công ty hoán đổi cổ phiếu, kế toán căn cứ tổng giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về và tổng giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi, hạch toán:

Nợ các TK 121, 228: Trị giá cổ phiếu nhận về theo tổng giá trị hợp lý

Nợ TK 635: Trị giá khoản chênh lệch giữa tổng giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về nhỏ hơn tổng giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi

Có các TK 121, 228: Trị giá cổ phiếu mang đi trao đổi theo tổng giá trị ghi sổ

Có TK 515: Trị giá khoản chênh lệch giữa tổng giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về lớn hơn tổng giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi.

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính khi bán ngoại tệ.

Khi công ty tiến hành bán ngoại tệ, hạch toán:

Nợ các TK 1111, 1121: Trị giá ngoại tệ (tỷ giá thực tế bán)

Có các TK 1112, 1122: Trị giá ngoại tệ (theo tỷ giá trên sổ kế toán)

Có TK 515: Trị giá số chênh lệch tỷ giá thực tế bán lớn hơn tỷ giá trên sổ kế toán.

Xem thêm: Cpu Là Gì – những loại Cpu thường nhật Nhất Hiện Nay

Xem thêm: Đối Tượng Dự Thi Là Gì – Đối Tượng Dự Thi Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Là Ai

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ, chi trả các khoản chi phí bằng ngoại tệ.

Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ, chi trả các khoản chi phí bằng ngoại tệ, nảy sinh lãi tỷ giá hối đoái, hạch toán:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211,  213, 217, 641, 642, …: Trị giá vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ,…(theo tỷ giá giao dịch thực tế)

Có các TK 1112, 1122: Trị giá vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ,… (tỷ giá ghi sổ kế toán của các tài khoản tiền)

Có TK 515: Trị giá lãi tỷ giá hối đoái (tỷ giá thực tế cao hơn tỷ giá ghi sổ).

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ.

Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, nảy sinh lãi tỷ giá hối đoái, hạch toán:

Nợ các TK 331, 336, 338, 341…: Trị giá khoản phải trả (tỷ giá trên sổ kế toán)

Có các TK 1112, 1122: Trị giá khoản phải trả (tỷ giá trên sổ TK 111, 112)

Có TK 515: Trị giá lãi tỷ giá hối đoái (tỷ giá trên sổ kế toán các TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán của các TK Nợ phải trả).

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính khi thu nợ bằng ngoại tệ.

Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ, hạch toán:

Nợ các TK 1112, 1122: Trị giá khoản phải thu (tỷ giá giao dịch thực tế)

Có các TK 131, 136, 138…: Trị giá khoản phải thu (tỷ giá trên sổ kế toán)

Có TK 515: Trị giá lãi tỷ giá hối đoái (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu tiền cao hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của các TK phải thu).

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính đối với khoản tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp.

– Khi DN bán danh mục, hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp >>> Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của kỳ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131,…: Trị giá khoản phải thu

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

Có TK 3387: Trị giá phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT phải nộp.

– Định kỳ, kế toán xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, hạch toán:

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515: Doanh thu vận hành tài chính.

– Hàng kỳ, kế toán xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi đối với các khoản cho vay hoặc mua trái phiếu nhận lãi trước, hạch toán:

Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515: Doanh thu vận hành tài chính.

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính khi mua trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại.

– Khi bên mua thanh toán cho bên bán số coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng, bên bán hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 138: Trị giá khoản phải thu

Có TK 515: Trị giá khoản phải thu.

– Kế toán phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại với giá mua trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ vào doanh thu định kỳ phù hợp với thời gian của hợp đồng, bên mua hạch toán:

Nợ TK 171: Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

Có TK 515: Doanh thu vận hành tài chính.

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính khi thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn.

Khi thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được hưởng tiền chiết khấu thanh toán, hạch toán:

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

Có TK 515: Doanh thu vận hành tài chính.

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính trường hợp nảy sinh lãi khi đánh giá lại vàng, tiền tệ.

Trường hợp nảy sinh lãi khi đánh giá lại vàng, tiền tệ (giá vàng thị trường trong nước lớn hơn tổng giá trị ghi sổ), hạch toán:

Nợ các TK 1113, 1123: Trị giá tiền lãi

Có TK 515: Trị giá tiền lãi.

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính khi xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

Kế toán tiến hành kết chuyển toàn bộ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại, hạch toán:

Nợ TK 4131: Khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 515: Khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái.

*

Hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính CUỐI KỲ KẾ TOÁN.

Cuối kỳ, kế toán kết chuyển doanh thu vận hành tài chính để xác định kết quả buôn bán, hạch toán:

Nợ TK 515: Doanh thu vận hành tài chính

Có TK 911: Xác định kết quả buôn bán.

Trên đây, Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn Cách hạch toán kế toán doanh thu vận hành tài chính theo TT200.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

*

Mời xem: Kế toán doanh thu vận hành tài chính theo TT133

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt 515 Là Tài Khoản Gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê 515 Là Tài Khoản Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha

Rate this post