Thông báo thay đổi thời gian vòng thi loại

Thông báo thay đổi thời gian vòng thi loại